Charles W. H. Goo, Lynn Henderickson, Frank Kalama